معرفی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان

سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل

نام: محمدرضا

نام خانوادگي: بهرامي طاقانكي

تاريخ تولد: ۵/۶/۱۳۴۱

محل تولد: ورامين

وضعيت خانوادگي: متاهل ـ داراي دو فرزند

آشنايي به زبان هاي خارجي: انگليسي

تحصيلات: كارشناسي علوم سياسي(دانشگاه آزاد اسلاميـ۱۳۷۵)،‌كارشناسي ارشد روابط

بين الملل(دانشگاه آزاد اسلامي ـ۱۳۹۲)

سوابق كاري:

۱۳۷۲ـ۱۳۶۹ جانشين رئيس ستاد افغانستان ـ وزارت امور خارجه

۱۳۷۳ـ۱۳۷۲ کاردار جمهوري اسلامي ايران –افغانستان

۱۳۷۴ـ۱۳۷۳ معاون سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران كراچي(پاكستان)

۱۳۷۷ـ۱۳۷۵ كفيل سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران –جلال آباد

۱۳۸۲ـ۱۳۷۷ معاون ستاد افغانستان وزارت امور خارجه

۱۳۸۶ـ۱۳۸۲ سفير جمهوري اسلامي ايران در افغانستان

۱۳۹۰ـ۱۳۸۶ كارشناس ارشد معاونت آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه

۱۳۹۲ـ۱۳۹۰ رئيس گروه مطالعات آسياي مركزي و قفقازـ دفتر مطالعات سياسي

۱۳۹۲ ـ تاكنون سفير فوق العاده و نماينده تام الاختيار جمهوري اسلامي ايران در افغانستان

.

Please enter your comment!
Please enter your name here