آغاز پنجمین جلسه کمیته مرزی ایران و پاکستان

پنجمین جلسه کمیته مرزی دائمی پاکستان – ایران در زاهدان آغاز می شود

به گزارش مرکز مطالعات شبه قاره به نقل از صفحه رسمی دولت پاکستان در این نشست قرار است مسائل مربوط به مرز پاکستان و ایران، مسائل امنیتی، فعالیت های تجاری در روستاهای مرزی بحث شود.

.

Please enter your comment!
Please enter your name here