انفجار در یکی از شعب اخذ رای در شهر کویته

انفجار در یکی از شعب اخذ رای در شهر کویته پاکستان
? فوری فوری
انفجار در یکی از شعب اخذ رای در شهر کویته پاکستان

.

Please enter your comment!
Please enter your name here