معادن سرشار افغانستان دلیل اصلی حضور بزرگترین دلال دولتی در افغانستان

? چرا آمریکایی ها اصرار به ماندن در افغانستان دارند و چه رازی در پس تدوام جنگ در این کشور وجود دارد؟

جالبه این نکته رو یادآور شویم که آمریکا بعنوان بزرگترین تروریسم و دلال دولتی گذشته از اینکه تلاش دارد به بیشترین سود از هرجای دنیا و به هر بهانه ای برسد در مقابل با فروش گسترده سلاح از طریق شرکت های مختلف تلاش دارد سود چند جانبه ای را داشته باشد که ویدیو زیر گوشه ای از این اهداف شوم می باشد

.

Please enter your comment!
Please enter your name here